Sigma-Not
Homepage Contact Change language
DLA AUTORÓW

„Przegląd Włókienniczy – Włókno Odzież Skóra” drukuje oryginalne prace naukowo-badawcze i problemowo-przeglądowe. Przez oryginalne należy rozumieć prace niezamieszczane dotychczas w całości lub w znaczącej części w innych publikacjach. Jeśli praca jest fragmentem innej pracy opublikowanej, np. pracy doktorskiej, habilitacji itp. powinna być umieszczona w spisie literatury, a redakcja o tym fakcie powinna być poinformowana. Wszystkie prace naukowe są recenzowane.

Autorzy podpisują umowę z Wydawnictwem Sigma-NOT Sp. z o.o. o przeniesieniu praw autorskich na wyłączność wydawcy, umowę licencyjną lub umowę o dzieło. Z chwilą otrzymania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną i rozprowadzania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazTech, Scopus oraz Index Copernicus (ICV = 79.98).

Autorzy mogą publikować swoje prace w języku angielskim.

Pliki do pobrania:

Artykuły publikowane w „Przeglądzie Włókienniczym – Włókno Odzież Skóra” są rejestrowane w bazie danych CrossRef. Każdemu artykułowi przyznawany jest numer identyfikacyjny DOI (Digital Object Identifier). Autorzy artykułów publikowanych w naszym miesięczniku są proszeni o stosowanie numerów DOI w wykazach literatury, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Redakcja podejmuje działania na rzecz przestrzegania etyki w materiałach autorskich, publikowania wysokiej jakości artykułów i przeciwdziałania zjawiskom nieetycznym w nauce. Stosowania się do zasad etyki oczekuje się w równym stopniu od wszystkich uczestników procesu publikacji: autorów, redaktorów, recenzentów i wydawcy. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z zasadami etyki dotyczącymi materiałów autorskich publikowanych na łamach naszego miesięcznika dostępnymi tutaj. Zasady te zostały opracowane na podstawie wytycznych COPE – Committee on Publication Ethics.

Bieżący numer
Cover
W numerze m. in.:
  1. Nowoczesne, komfortowe produkty FILTER SERVICE Sp. z o.o. - s. 3
  2. Łódź - regionalny ośrodek przemysłu włókienniczego i odzieżowego Polski. Stan aktualny i perspektywy - s. 12
  3. „MADE IN”, czyli dlaczego warto znakować produkty krajem ich pochodzenia - s. 20
  4. Kierunki rozwoju technologii wytwarzania wyrobów z dzianin przestrzennych przeznaczonych na maty przeciwodleżynowe - s. 26
Dostęp do numerów archiwalnych i poszczególnych artykułów możliwy jest na stronie naszego wydawcy: www.sigma-not.pl
Copyright © 2011-2017, PW-WOS
ISSN-1731-8645
e-ISSN 2449-9986