Sigma-Not
Homepage Contact
DLA AUTORÓW

„Przegląd Włókienniczy – Włókno Odzież Skóra” drukuje oryginalne prace naukowo-badawcze i problemowo-przeglądowe. Przez oryginalne należy rozumieć prace niezamieszczane dotychczas w całości lub w znaczącej części w innych publikacjach. Jeśli praca jest fragmentem innej pracy opublikowanej, np. pracy doktorskiej, habilitacji itp. powinna być umieszczona w spisie literatury, a redakcja o tym fakcie powinna być poinformowana. Wszystkie prace naukowe są recenzowane.

Autorzy podpisują umowę z Wydawnictwem Sigma-NOT Sp. z o.o. o przeniesieniu praw autorskich na wyłączność wydawcy, umowę licencyjną lub umowę o dzieło. Z chwilą otrzymania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną i rozprowadzania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazTech oraz Index Copernicus (ICV = 79.98).

Autorzy mogą publikować swoje prace w języku angielskim.

Pliki do pobrania:

Artykuły publikowane w „Przeglądzie Włókienniczym – Włókno Odzież Skóra” są rejestrowane w bazie danych CrossRef. Każdemu artykułowi przyznawany jest numer identyfikacyjny DOI (Digital Object Identifier). Autorzy artykułów publikowanych w naszym miesięczniku są proszeni o stosowanie numerów DOI w wykazach literatury, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Redakcja informuje, że zjawiska takie jak: ghostwriting (z którym mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu naukowego bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów) oraz guest authorship (który występuje, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem artykułu) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki tych zjawisk będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (w tym instytucji zatrudniających autorów).

W związku z tym autorzy artykułów naukowych publikujący na łamach "Przeglądu Włókienniczego - Włókno Odzież Skóra" są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.

Redakcja podejmuje działania na rzecz przestrzegania etyki w materiałach autorskich, publikowania wysokiej jakości artykułów i przeciwdziałania zjawiskom nieetycznym w nauce. Stosowania się do zasad etyki oczekuje się w równym stopniu od wszystkich uczestników procesu publikacji: autorów, redaktorów, recenzentów i wydawcy. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z zasadami etyki dotyczącymi materiałów autorskich publikowanych na łamach naszego miesięcznika dostępnymi tutaj

Bieżący numer
Cover
W numerze m. in.:
  1. O innowacjach pralniczych w Sierpcu - s. 6
  2. Szczotkarki firmy Has Group Makina Endüstri A.Ş - s.10
  3. Czy garbarstwo przetrwa jako filar przemysłu skórzanego? - s. 13
  4. Demonstratory odzieży ostrzegawczej wyposażonej w aktywne źródła światła - s. 17
  5. Specyfika przemysłu skórzanego w Polsce i w krajach europejskich -s. 29
Dostęp do numerów archiwalnych i poszczególnych artykułów możliwy jest na stronie naszego wydawcy: www.sigma-not.pl
Copyright © 2011-2017, PW-WOS
ISSN-1731-8645
e-ISSN 2449-9986